Pozivni natječaj

01. prosinca 2017.

POZIVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za ugovaranje usluge konzaltinga i savjetovanja radi odabira ponuda za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pogona Maraska.

1. Naručitelj:
Maraska d.d., Biogradska cesta 64A, 23000 Zadar
OIB: 07602786563
IBAN: KBZ HR46 24810001128002288
Telefoni:
Centrala: (023) 208-808,
Uprava: (023) 208-800,
Telefaks: (023) 208-801
E-pošta: maraska@maraska.hr
Web-adresa: www.maraska.hr

2. Predmet javnog poziva jest prikupljanje ponuda usluge konzaltinga i savjetovanja radi odabira isporučitelja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda pogona Maraska, a koja sačinjava sljedeće usluge:

– priprema i potpuni nadzor u realizaciji cjelokupnog projekta pročišćivača
– prethodno utvrđivanje količina i tipa otpadnih voda te relevantnih onečišćenja glede sezonskog karaktera proizvodnje
– definiranje ulaznih parametara (uz već prikupljene podatke koje korisnik posjeduje vršilo bi se dodatno kompozitno uzorkovanje vode)
– procjena najboljih raspoloživih tehnologija za smanjenje količina otpadne vode i smanjenje stupnja onečišćenja (primjena ekonomski najprihvatljivijih rješenja za postrojenje korisnika), izrada idejnog rješenja za procjenu najboljih raspoloživih tehnologija te prikupljanje ponuda za izvedbu i implementaciju najboljih raspoloživih tehnologija
– pregled mogućnosti financiranja na nacionalnoj i europskoj razini
– ispitivanje parametara nakon implementacije najboljih raspoloživih tehnologija i definiranje ulaznih parametara
– traženje ponuda za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
– pregled dostavljenih ponuda sa stanovišta tehničkih uvjeta
– pregled dostavljenih ponuda sa stanovišta ekonomskih uvjeta
– traženje dodatnih pojašnjena od strane ponuđača
– ocjenjivanje pristiglih ponuda i rangiranje ponuda prema kvaliteti ponuđene tehnologije, troškova izgradnje i operativnih troškova kroz desetogodišnje razdoblje
– odabir optimalne tehnologije
– odabir izvođača radova za projektiranje i izgradnju uređaja
– pomoć pri izradi ugovora za projektiranje i izvođenje radova te ishođenju svih potrebnih dozvola
– nadzor nad izvođenjem radova
– praćenje rada postrojenja.

3. Lokacija: Maraska d.d., Biogradska cesta 64A, 23000 Zadar

4. U postupku prikupljanja ponuda mogu sudjelovati svi zainteresirani subjekti, uz uvjet ispunjavanja formalnih uvjeta propisanih pozivnim natječajem i posebnim uvjetima propisanim od naručitelja.

5. Posebni uvjeti koje ponuđač mora ispuniti:
– savjetovanje u projektima izgradnje postrojenja za obradu otpadne vode
– rad na projektima optimizacije postojećih rješenja
– konzultantske usluge za izbor tehnologije pročišćavanja otpadnih voda za rekonstrukciju i nadogradnju
– tehnološki nadzor pri puštanju u rad.

6. Kod izrade ponude uzmite u obzir sljedeće:
– ponuda mora sadržavati podatke o ponuditelju:
a) osnovne podatke o ponuditelju (naziv, adresa, …),
b) opis ponuditelja,
c) izvod iz sudskog registra s popisom registriranih djelatnosti,
d) BON-1; BON- 2 ne stariji od 30 dana,
e) broj zaposlenih s kvalifikacijskom strukturom,
f) ime, telefon, telefaks, e-adresu i adresu osobe za kontakt.

7. Sve dodatne informacije zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti radnim danom od 9 do 16 sati na adresi Maraska d.d., Biogradska cesta 64A, ili e-poštom: maraska@maraska.hr, ili na telefon: (023) 208-800, s naznakom: »Ponuda za usluge konzaltinga i savjetovanja radi odabira isporučitelja UPOV-a – Maraska«. Postupak prikupljanja ponuda traje od dana objave ovoga poziva pa do zaključno 10. 12. 2017. do 16 sati.

8. Upotpunjenje ponude, zainteresirani ponuditelji moraju dostaviti u zatvorenim kuvertama, poštom ili osobno, na adresu: Maraska d.d., Biogradska cesta 64A ili e-poštom: maraska@maraska.hr, s naznakom: »Ponuda za usluge konzaltinga i savjetovanja radi odabira isporučitelja UPOV-a – Maraska«.

9. Naručitelj će putem posebne komisije provesti postupak ocjene pristiglih ponuda neovisno o broju pristiglih ponuda za poslove iz t. 2. Ako ne pristigne nijedna ponuda, naručitelj zadržava pravo ponoviti pozivni natječaj ili obavljanje radova ugovoriti neposrednom pogodbom.

10. Naručitelj će odmah nakon ocjene pristiglih ponuda izvijestiti ponuditelje o ishodu te ocjene. Pri tome naručitelj zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu ili dio ponude; poništiti postupak prikupljanja ponuda u bilo koje vrijeme; odbiti ponude prije njihovog razmatranja, bez obveze obrazloženja za takvo postupanje i bez obveze da ponuditeljima plati bilo kakve naknade po bilo kojoj osnovi.

11. Naručitelj će odmah nakon ocjene pristiglih ponuda izvijestiti ponuditelje o ishodu te ocjene. Pri tome naručitelj nije dužan obrazlagati razloge svoje ocjene niti je dužan ponuditeljima omogućiti uvid u ostale pristigle ponude, odnosno u prikupljenu dokumentaciju.

12. Ugovaranje usluga s određenim ponuditeljem ne daje tom ponuditelju pravo prvenstva u eventualnim narednim postupcima javnog prikupljanja ponuda za obavljanje istih ili drugih usluga. Sve troškove sudjelovanja u postupku nadmetanja snose ponuditelji bez obveze naručitelja da im plati bilo kakve naknade po bilo kojoj osnovi.

13. Ovaj javni poziv nema učinak opće niti pojedinačne ponude, već poziva za stavljanje ponude od zainteresiranih ponuditelja.

14. Dostavljanjem svoje ponude zainteresirani ponuditelju ujedno daju trgovačkom društvu Maraska d.d.. svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njihovih podataka sadržanih u dostavljenoj ponudi, a u svrhe upotpunjavanja baze podataka o poslovnim partnerima, odnosno u svrhe slanja poslovne dokumentacije, promotivnih i informativnih sadržaja.

15. Činom dostave svoje ponude ponuditelji ujedno potvrđuju da su u cijelosti razumjeli i prihvatili sve uvjete sadržane u javnom pozivu te da u cijelosti prihvaćaju njihov učinak. Sve dodatne informacije zainteresirani ponuditelji mogu dobiti radnim danom od 9 do 16 sati te putem telefonskog broja: (023) 208-800, e-adresa: maraska@maraska.hr.

Natječaj je objavljen i na stranicama Narodnih novina.

Maraska d.d.
Zadar